Jaarverslag

Jaarverslag 2023 Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Voorwoord

Het jaar 2023 was voor het hospice een bewogen jaar omdat er meerdere veranderingen plaatsvonden in de dagelijkse aansturing en binnen het bestuur.

Sinds begin 2021 was door corona een van de coördinatoren uitgevallen. Begin 2023 bleek de gezondheidstoestand zodanig, dat terugkeer niet mogelijk was, waarop volledige afkeuring volgde en per 1 mei het dienstverband werd beëindigd.

Intern kon de ‘open plek’ worden opgevangen en belangeloos ingevuld. Het bestuur is de inzet grote dank verschuldigd voor de meer dan voortreffelijke invulling van deze taak.

Gelukkig kon per april 2023 via externe procedure, de vacature van coördinator voor 15 uur worden opgevuld.

De penningmeester had in 2022 aangekondigd medio 2023 zijn taak te gaan beëindigen, waarvoor een opvolger moest worden gezocht.

Zoals dat in de huidige tijd bij heel veel (vrijwillige) organisaties gaat, niet eenvoudig om vervanging te krijgen, maar we prijzen ons gelukkig dat bekwame opvolging gelukt is.

Na 2 jaar corona kon het hospice weer op volle sterkte gasten ontvangen en dat mag blijken uit het aantal aanvragen en gerealiseerde opnames, waarbij de indruk bestaat dat de behoefte aan hospice-zorg toeneemt.

Hospice-zorg valt of staat met de inzet van vrijwilligers. De inzet die wij van deze groep vrouwen én mannen hebben ervaren, verdient zeer veel lof. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de gasten en hun naasten wordt deze lof regelmatig uitgesproken.

De begeleidende- en medische- zorg door thuiszorgorganisatie Oosterlengte en de plaatselijke huisartsen gaat in goede samenwerking en sfeer, waarbij hun betrokkenheid bij de gasten, vrijwilligers en leiding erg gewaardeerd wordt.

Huisvesting is nog steeds een onderwerp van discussie en zorg, want ruimte-tekort doet zich steeds meer gelden. Overleg met gemeente Oldambt en bezitters/aanbieders van mogelijke onderkomens
leverde nog geen resultaat op.

De financiële positie baarde in het verslagjaar 2023 geen grote zorgen. De ontwikkeling van de kosten (huur, energie) bleven echter wel een punt van aandacht, omdat het geringere aantal opnames in de voorgaande corona-jaren doorwerken in de subsidies van de overheid.

Dankzij meerdere sponsoring en steun van de “Stichting Vrienden van hospice St. Maartenhuis” konden de dingen gedaan worden die gedaan moesten worden.

Onze doelstelling

Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” en heeft als doel het zorg dragen voor het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden van de gast en zijn of haar naasten. In de laatste, terminale, fase van het leven is de verzorging thuis niet altijd mogelijk of wenselijk. In ons hospice is er ruimte en tijd om in een huiselijke sfeer betrokkenheid, zorg en begeleiding te bieden. Bij de zorgverlening wordt ingegaan op individuele vragen, behoeften en wensen.

Gasten

Er waren 71 aanmeldingen waarvan 25 zijn gehonoreerd. De opgenomen gasten zijn, op één gast na, in het hospice overleden. In 2023 was het hospice 38 dagen dicht. De gemiddelde opnameduur bedroeg 20 dagen.


Opnames 2022 2023
Vanuit ziekenhuis 14 15
Vanuit huis 19 10
Totaal 33 25Leeftijd van de gasten
0 t/m 40 0
41 t/m 60 2
61 t/m 80 11
81 en ouder 12


Waar kwamen de gasten vandaan ?

Winschoten: 9
Veendam: 1
Oude Pekela: 3
Nieuwe Pekela: 2
Mussel: 1
Sappemeer: 1
Stadskanaal: 1
Bierum: 1
Bellingwolde: 2
Lathen (Dld): 1
Scheemda: 3

Vrijwilligers

Zoals eerder genoemd, is er ook nu weer het nodige van de vrijwilligers gevraagd. Het was ook niet altijd gemakkelijk om het rooster helemaal ingevuld te krijgen. Er zijn nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig. Dit is een bekend verschijnsel binnen vrijwilligersorganisaties.

In het hospice waren op 31 december 2023 44 vrijwilligers aan het werk, in de loop van het jaar zijn 7 vrijwilligers om persoonlijke redenen gestopt. Er waren er 5 contactpersonen voor de gast en zijn/haar familie.

Er hebben zich 7 nieuwe vrijwilligers aangemeld. De vrijwilligers werken in tweetallen verdeeld over drie diensten van vijf uur over de dag en avond. Van vrijwilligers wordt gevraagd om minimaal 1 dienst per week beschikbaar te zijn en 1 weekenddienst in de maand. De vrijwilligers kunnen zich via TopRooster zelf inroosteren.

Leeftijd vrijwilligers
31 tm 40 jaar: 1
51 tm 60 jaar: 10
61 tm 70 jaar: 21
71 tm 80 jaar: 11
81 jaar of ouder: 1

Waar kwamen de nieuwe vrijwilligers vandaan ?
Nieuw Scheemda:1
Veendam: 1
Winschoten: 2
Bad Nieuweschans: 1
Oude Pekela: 1
Blijham: 1

Huisarts en verpleegkundige

De eigen huisarts bleef de gast begeleiden en was verantwoordelijk voor de medische zorg. Wanneer dit niet mogelijk bleek werd een huisarts uit Winschoten gevraagd de zorg over te nemen. De verpleegkundige zorg werd ingevuld door verpleegkundigen, die in dienst zijn bij Oosterlengte.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur gewijzigd.
Dagelijks bestuur Voorzitter dhr. T Pelgrim
Secretaris mw. M. Müller
Penningmeester dhr. P. de Waard
M.i.v. mei 2023 mw. E. Hessels

Leden dhr. J.H. Reinders
mw. A. Linnewiel

In 2023 vergaderde het bestuur 11 keer. Mw. E. van Dongen nam 2 keer deel aan het bestuurlijk overleg, mw. S.K. Wabeke 1 keer en dhr. Wildvank ook 1 keer.

Coördinatoren

Op 1 april 2023 begon mw. S.K. Wabeke als coördinator. Samen met dhr. G. Wildvank is zij het eerste aanspreekpunt in het hospice.

Ondersteunend

Vertrouwenspersoon
Mw. E. van Dongen is de vertrouwenspersoon.

Roosterplanning De diensten worden gepland m.b.v. TopRooster.

Accountant
Kantoor Siemons in Winschoten

Stichting Vrienden van het Sint Maartenhuis
De Stichting Vrienden van… opereert op de achtergrond. Zij ondersteunt daar waar nodig met gelden verkregen door donaties, nalatenschap en giften. Alle vrijwilligers ontvingen een eindejaarpresentje van de stichting.

Samenwerking en externe kontakten

 • Netwerk Palliatieve Zorg ZO Groningen: zorginhoudelijk overleg, waar de secretaris van het bestuur of een van de coördinatoren aan deelneemt. De doelen van het Netwerk Palliatieve Zorg ZO Groningen zijn: 1. Het verbeteren van de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorglocaties (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis). 2. Ervoor zorgdragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de vraag aan zorg van terminale patiënten.
 • Bestuurlijk overleg voor alle palliatieve zorginstanties in de provincie Groningen.
  De voorzitters (of een vertegenwoordiger) hebben 2 x per jaar overleg, voorafgaand aan de landelijke ledenraad vergadering. Incidenteel overleg tussen de regionale hospices.
 • Overleg coördinatoren van de hospices in de provincie Groningen.
 • Gemeente Oldambt over WMO en huisvesting
 • Zorgverzekeraars
 • Ministerie van VWS over jaarlijkse subsidieverstrekking
 • VPTZ. Het hospice is lid van VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg


Het jaar 2023 in beeld

Op 18 maart werden tijdens de herdenkingsdienst de gasten herdacht, die in 2022 in het hospice waren overleden.
Er vonden 3 themabijeenkomsten plaats: in februari ‘Het gesprek van de vrijwilliger met de gast en de naasten. Het signaleren van levensvragen’. In juni gingen de vrijwilligers met elkaar en de coördinatoren in gesprek. En in oktober vond een bijeenkomst plaats met de titel ‘ontmoeting’.
Op 1 april begon mw. S.K. Wabeke als coördinator.
In april/mei volgden 10 nieuwe vrijwilligers de introductiecursus.
Dhr. P. de Waard, penningmeester van het hospice, woonde in mei voor de laatste keer een bestuursvergadering bij. In oktober werd tijdens een etentje officieel afscheid van hem genomen. Mw. E. Hessels volgt hem op.
Op 21 juni werd een high tea voor de vrijwilligers georganiseerd. Het eindejaar etentje vond plaats op 24 november, waarbij alle vrijwilligers een attentie ontvingen.

Jaarverslag 2022 Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Voorwoord van de voorzitter

In 2022 kwamen we langzaam aan onder het juk van de corona pandemie uit. De gevolgen bleven wel druk leggen op onze bedrijfsvoering, want een van de coördinatoren bleef ziek als gevolg van het corona virus.
Het vertrek per 1 januari 2022 van de andere coördinator kon per januari intern worden opgevuld. De nieuwe coördinator dhr. G. Wildvank, kreeg direct een hele klus op zijn schouders. Aan het eind van dit verslagjaar mogen we concluderen dat er een goede keuze is gemaakt en onze bedrijfsvoering gecontinueerd kon worden.
Door een opname stop als gevolg van het niet kunnen inzetten van de professionele thuiszorg in een van de regionale hospices (Hoogezand) zagen we iets meer aanbod van gasten uit die regio.
Maar ook een toename van gasten uit onze regio zorgde ervoor, dat we aanzienlijk meer opnames hadden dan gemiddeld. Leegstand hebben we nauwelijks gehad.
Door de nog heersende corona en veel gasten werd de nodige inzet van de vrijwilligers gevraagd.
Door hun betrokkenheid en inzet zijn we er in geslaagd de zorgverlening het hele jaar in stand te houden. Zij verdienen, evenals de coördinator een compliment.
Eind 2022 kregen we het bericht dat onze door long-covid getroffen coördinator niet terug kon keren en moesten we wederom stappen zetten om deze vacature op te vullen.
Wij verwachten dit begin 2023 te kunnen oplossen.
Een belangrijk onderwerp van gesprek bleef onze huisvesting. De plannen, dat de eigenaar van het Vondelhuis (ESTEA) voornemens is een andere contractuele samenwerking met ons aan te gaan, zijn vooralsnog niet verder uitgewerkt.
De huidige verbintenis met Oosterlengte bleef gehandhaafd.
Toch blijven we in toenemende mate krap zitten in onze huisvesting, wat aanleiding is geworden met gemeente Oldambt in gesprek te gaan om uit te zien naar andere mogelijkheden. Verder als overleg is het nog niet gekomen.
Mogelijkheden in een deel van het voormalig Lucas ziekenhuis, wat gedeeltelijk in het nieuwe centrumplan gehandhaafd blijft, zijn bij de gemeente ‘in de week’ gelegd.

Onze doelstelling
Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” en heeft als doel het zorg dragen voor het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden van de gast en zijn of haar naasten. In de laatste, terminale, fase van het leven is de verzorging thuis niet altijd mogelijk of wenselijk. In ons hospice is er ruimte en tijd om in een huiselijke sfeer betrokkenheid, zorg en begeleiding te bieden. Bij de zorgverlening wordt ingegaan op individuele vragen, behoeften en wensen.

Gasten
Er waren 42 aanmeldingen waarvan 33 zijn gehonoreerd. Alle opgenomen gasten zijn in het hospice overleden. Het hospice was in 2022 47 dagen dicht. De gemiddelde opnameduur bedroeg 16 dagen.


Opnames 2022 2021
Vanuit ziekenhuis 14 7
Vanuit huis 19 11
Totaal 33 18


Leeftijd van de gasten
0 t/m 40 0
41 t/m 60 3
61 t/m 80 20
81 en ouder 10


Opname duur per gast
1 dag 0
2 - 7 dagen 15
8 - 30 dagen 20
31 – 90 dagen 5


Waar kwamen de gasten vandaan ?

Winschoten: 10
Veendam: 4
Oude Pekela: 3
Oostwold: 2
Bellingwolde: 2
Oudezijl: 1
Meeden: 1
Delfzijl: 1
Nieuwolda: 1
Onstwedde: 1
Beerta: 1
Wildervank: 1
Muntendam: 1
Hoogezand: 1
Blijham: 1
Scheemda: 1
Winsum: 1

Vrijwilligers
Zoals eerder genoemd, is het nodige van de vrijwilligers gevraagd en af en toe was het schipperen met de bezetting. Er zijn nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig. Dit is een algemeen maatschappelijk verschijnsel. Heel veel organisaties vissen in dezelfde vijver waardoor er maar een beperkte toeloop is. Het opstarten van een tweede basiscursus moest enkele keren worden uitgesteld.
In het hospice waren op 31 december 2022 44 vrijwilligers aan het werk, in de loop van het jaar zijn 7 vrijwilligers om persoonlijke redenen gestopt.
Er hebben zich 9 nieuwe vrijwilligers aangemeld. De vrijwilligers werken in tweetallen verdeeld over drie diensten van vijf uur over de dag. Van vrijwilligers wordt gevraagd om minimaal 1 dienst per week beschikbaar te zijn en 1 weekenddienst in de maand. Op 31 december 2022 waren er 4 contactpersonen voor de gast en zijn/haar familie.

Het inroosteren van de vrijwilligers werd in het verslagjaar anders georganiseerd. Vanaf oktober moesten de vrijwilligers zelf hun diensten digitaal gaan invullen middels TopRooster.
Aanvankelijk bestonden er enige weerstand en aanloop problemen, maar al snel was iedereen vertrouwd met het systeem en heeft het roosteren geen problemen meer opgeleverd.

Leeftijd vrijwilligers
31 tm 40 jaar: 1
41 tm 50 jaar: 0
51 tm 60 jaar: 10
61 tm 70 jaar: 21
71 tm 80 jaar: 11
81 jaar of ouder: 1

Waar kwamen de vrijwilligers vandaan ?
Winschoten:18
Midwolda: 1
Onstwedde: 1
Blauwestad: 3
Scheemda: 3
Nieuwe Pekela: 4
Bellingwolde: 3
Blijham: 1
Beerta: 2
Finsterwolde: 1
Westerlee: 1
Bad Nieuweschans: 1
Oude Pekela: 4
Heiligerlee: 1

Huisarts en verpleegkundige
De eigen huisarts bleef de gast begeleiden en was verantwoordelijk voor de medische zorg. Wanneer dit niet mogelijk bleek werd een huisarts uit Winschoten gevraagd de zorg over te nemen. De nachtdienst werd ingevuld door een verpleegkundige, die in dienst is bij Oosterlengte. Vanaf juli valt mw. J. van der Gaag, SO bij de Blanckenborg in Blijham, in als begeleidend arts.

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd.

Dagelijks bestuur Voorzitter dhr. T Pelgrim Secretaris mw. M. Müller
Penningmeester dhr. P. de Waard

Leden dhr. J.H. Reinders
mw. A. Linnewiel

In 2022 vergaderde het bestuur 12 keer. Mw. E. van Dongen en dhr. G. Wildvank namen 2 keer deel aan het bestuurlijk overleg.

Coördinatoren
Op 1 januari 2022 begon dhr. G. Wildvank als coördinator. Mw. Witter stopte met haar werk als coördinator op 1 januari 2022 en ging op 1 april 2022 officieel met ontslag. Mw. Bron is sinds 4 april 2021 ziek gemeld.

Ondersteunend
Vertrouwenspersoon
Mw. E. van Dongen is de vertrouwenspersoon.
Roosterplanning
Mw. S. Rengaraja is per 1 oktober gestopt met de administratieve ondersteuning en het maken van het rooster. Per oktober is gestart met TopRooster.

Accountant
Kantoor Siemons in Winschoten

Stichting Vrienden van het Sint Maartenhuis
De Stichting Vrienden van… opereert op de achtergrond. Zij ondersteunt daar waar nodig met gelden verkregen door donaties, nalatenschap en giften. Alle vrijwilligers ontvingen een eindejaarpresentje van de stichting .
Het bestuur beëindigt in december de samenwerking met Mw. K. Greven, die het bestuur zou gaan ondersteunen.

Samenwerking en externe kontakten
Netwerk Palliatieve Zorg ZO Groningen - Zorginhoudelijk overleg en bestuurlijk overleg voor provinciale hospices en alle palliatieve zorginstanties.
De doelen van het netwerk zijn:

 • Het verbeteren van de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorglocaties (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis).
 • Ervoor zorgdragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de vraag aan zorg van terminale patiënten.
 • Bestuurlijk overleg voor alle palliatieve zorginstanties in de provincie Groningen.
 • De voorzitters (of een vertegenwoordiger) hebben 2 x per jaar overleg, voorafgaand aan de landelijke ledenraad vergadering. Incidenteel overleg tussen de regionale hospices.
 • Overleg coördinatoren van de hospices in de provincie Groningen.
 • Gemeente Oldambt over WMO en huisvesting.
 • Zorgverzekeraars.
 • Ministerie van VWS over jaarlijkse subsidieverstrekking.
 • VPTZ. Het hospice is lid van VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.


Het jaar 2022 in beeld

 • Op 1 januari begon dhr. G. Wildvank officieel als coördinator.
 • Er vonden 3 themabijeenkomsten plaats: ‘Onmacht’, ‘De taken van de vrijwilliger’ en ‘Het herkennen van (levens-)vragen’.
 • In maart biedt het bestuur mw. A. Witter een lunch aan en wordt afscheid van haar genomen.
 • Het college van B&W bracht in april een bezoek aan het hospice.
 • In mei startte de basis cursus voor de nieuwe vrijwilligers.
 • In mei werden de voorzitter, secretaris, coördinator en een vrijwilliger geïnterviewd in het kader van ‘Gezichten van de vrijwilligers van Oldambt en Landkreis Leer’ en presenteerde het hospice zich in Veendam op het Scholingsfestival van Oosterlengte.
 • In december was er een feestelijke eindejaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van mw. K. Bron.
 • De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor familieleden en naasten van de in 2022 overleden gasten is in november niet doorgegaan door de toen geldende coronamaatregelen.

Jaarverslag 2021 Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Inleiding
In 2020 werd de samenleving geconfronteerd met een onbekend virus dat de nodige impact had op de zorgverlening in het hospice.
In het verslagjaar 2021 had het nog steeds gevolgen voor de bedrijfsvoering. Een van de coördinatoren viel begin van het jaar door een Covid-19 besmetting uit en dit herstelde niet. Daardoor kwam veel druk te liggen op de andere coördinator. Door werk en privé besloot tweede coördinator eind van 2021 haar werkzaamheden te beëindigen waardoor een vacuüm dreigde te ontstaan in de dagelijkse aansturing.
Bij een sollicitatieprocedure kon gedeeltelijk worden voorzien in het gemis van beide coördinators. Door Covid-19 waren er in 2021 geen vrijwilligers beschikbaar en leverde ook problemen op met de ondersteuning door de thuiszorgorganisatie. Reden waarom binnen het hospice slechts één kamer/bed beschikbaar gesteld kon worden binnen het hospice. De bezetting van het rooster was meermaals moeilijk rond te krijgen. In oktober 2021 heeft de Stichting afscheid genomen van haar oprichtster, mevrouw Plas, als bestuurslid en haar benoemd tot erevoorzitter.

Huisvesting
Meer en meer blijkt dat het hospice te krap is gehuisvest. Overleg met zorginstelling Oosterlengte heeft nog geen resultaten opgeleverd en ook de eigenaar van het Vondelhuys, Estea, biedt voor alsnog geen uitkomst.
Overleg met gemeente Oldambt heeft nog geen oplossing geboden, maar men is van goede wil. In 2022 wordt verder gesproken.
Krapte op de onroerendgoedmarkt en hoge bouwkosten maken dat eigen initiatieven voorlopig moeilijk te realiseren zijn. Er wordt en zal worden ingezet op reservering en op termijn aanboren van andere financiële bronnen. Dat wordt een uitdaging.

Doelstelling
Het hospice van de Stichting Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” en heeft als doel het zorg dragen voor het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden van de gast en zijn of haar naasten.
In de laatste, terminale, fase van het leven is de verzorging thuis niet altijd mogelijk of wenselijk. In het hospice is er ruimte en tijd om in een huiselijke sfeer betrokkenheid, zorg en begeleiding te bieden. Bij de zorgverlening wordt ingegaan op individuele vragen, behoeften en wensen.

Gasten
Door de Covid-19-pandemie moesten organisatorische- en hygiënische maatregelen worden getroffen. Dat vroeg veel van de vrijwilligers en allen die betrokken waren bij het hospice.
Het hospice was in 2021 118 dagen dicht. Er waren ook periodes, dat het hospice maar beschikbaar was voor één gast. Toch laat het aantal opnames in 2021 een lichte stijging zien ten opzichte van 2020. De gemiddelde opnameduur bedroeg 16 dagen.

Er waren 52 aanmeldingen waarvan 18 zijn gehonoreerd. In 2020 waren er 64 aanmeldingen.

Alle opgenomen gasten zijn in het hospice overleden.


Opnames 2021 2020
Vanuit ziekenhuis 7 9
Vanuit huis 11 5
Totaal 18 14


Leeftijd van de gasten
0 t/m 40 0
41 t/m 60 1
61 t/m 80 11
81 en ouder 6


Vrijwilligers
In het hospice waren op 31 december 2021 42 vrijwilligers aan het werk. In de loop van 2021 zijn 6 vrijwilligers definitief gestopt. Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
De vrijwilligers werken in tweetallen verdeeld in drie diensten van vijf uur over de dag. Van vrijwilligers wordt gevraagd om minimaal 1 dienst per week beschikbaar te zijn en 1 weekenddienst in de maand. Er waren 6 contactpersonen voor de gast en zijn/haar familie. Ongeveer een derde deel van de vrijwilligers komt uit Winschoten, de andere vrijwilligers komen uit het overige deel van de regio Oost-Groningen.

Medische- en verpleegkundige zorgverlening
De eigen huisarts blijft de gast begeleiden en is verantwoordelijk voor de medische zorg. Wanneer dit niet mogelijk bleek werd een huisarts uit Winschoten gevraagd die zorg op zich te nemen.
De specifieke verpleegkundige zorg wordt door een vast team van Oosterlengte gegeven.
Deze vorm van samenwerking voldoet goed. De nachtdienst werd ingevuld door een verpleegkundige die in dienst is van Oosterlengte.

Bestuur
Twee bestuursleden hebben afscheid genomen. In januari vertrok de secretaris. Deze taak is overgenomen door M. Müller. In oktober werd afscheid genomen van mw. J. Plas, initiatiefneemster en bestuurslid.

Coördinators
Op 1 januari 2021 waren 2 coördinatoren op detacheringsbasis werkzaam bij het hospice. Twee deeltijdfuncties, 1 x 13 uur en 1 x 10 uur per week. De eerste coördinator is in april 2021 uitgevallen vanwege long covid. De tweede coördinator heeft haar werkzaamheden per 31 december 2021 beëindigd. Eind 2021 is het gelukt om deels voor vervanging te zorgen.

Vertrouwenspersoon
Sinds 1 januari 2020 is een vertrouwenspersoon voor het hospice aangesteld.
Door de Covid-19-pandemie waren er weinig mogelijkheden om zichtbaar te zijn binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon heeft zich eenmaal gepresenteerd binnen een groep nieuwe vrijwilligers en eenmaal op een gezamenlijke avond voor alle vrijwilligers en bestuursleden.

Ondersteuning bestuur
In de loop van 2021 heeft het bestuur een ondersteuner aangetrokken die zich vooral zal bezighouden met de communicatie binnen de organisatie en naar buiten toe. Mw. K. Greven heeft als voormalig vrijwilligster haar expertise aangeboden voor diverse zaken waar de coördinatie en bestuur onvoldoende tijd voor vrij kunnen maken.

Administratie en roosterplanning
De coördinators werden ook in 2021 administratief ondersteund door een vaste vrijwilliger. Zij zorgde voor het samenstellen van het rooster.
Het voltallige bestuur vergaderde elf keer, daarnaast in kleine samenstelling twee keer. In enkele vergaderingen vond ook afstemming plaats met de coördinators, de vertrouwenspersoon en de bestuursondersteuner.

Accountant
Administratie- en belastingadvieskantoor Siemons te Winschoten heeft ook in 2021 wederom de exploitatie gecontroleerd en het controleverslag opgesteld. In dit geval betrof het het jaar 2020.

Samenwerking en externe contacten
Netwerk Palliatieve Zorg ZO Groningen - Zorginhoudelijk overleg en bestuurlijk overleg voor provinciale hospices en alle palliatieve zorginstanties.
De doelen van het netwerk zijn:

 1. Het verbeteren van de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorglocaties (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis).
 2. Ervoor zorgdragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de vraag aan zorg van terminale patiënten.


De voorzitters of vertegenwoordigers van de hospices in de provincie Groningen hebben 2 x per jaar overleg voorafgaand aan de landelijke ledenraad vergadering. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de regionale hospices.
Incidenteel vindt er overleg plaats met de Gemeente Oldambt over de WMO en huisvesting.
Jaarlijks dient tijdig de subsidieaanvraag te worden gedaan voor het volgende kalenderjaar bij het Ministerie van VWS.
Het hospice is lid van VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Het jaar 2021 in beeld
Onlinebijeenkomst in maart 2021 met onderwerp ‘Het aangeven van grenzen’.
Interne basiscursus voor het opleiden van vrijwilligers: hieraan namen 6 nieuwe vrijwilligers deel.
Bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur in oktober met hapje en drankje waar afscheid genomen werd van de oprichtster van het hospice.
De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in november voor familieleden en naasten van de in 2020 en 2021 overleden gasten is niet doorgegaan door de toen geldende Covid-19-maatregelen.

Al met al na het jaar 2020 weer een bewogen jaar met veel werk en gemotiveerde inzet door alle vrijwilliger verzorgenden en vrijwilliger bestuursleden.

Rabobank Clubsupport - Bedankt voor uw stem! - geweldig resultaat - Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Rabobank Clubsupport - Bedankt voor uw stem! - geweldig resultaat

12 november 2021 - Lieve mensen! De actie van de Rabobank heeft maar liefst € 1.403,98 opgeleverd voor het hospice. Dat is een wel heel mooi resultaat! Namens alle vrijwilligers van het hospice heel hartelijk dank... lees verder »

Rabobank Clubsupport actie! Uw stem is geld waard voor ons hospice - Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Rabobank Clubsupport actie! Uw stem is geld waard voor ons hospice

8 oktober 2021 - Steun het hospice via Rabobank Clubsupport De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 gaat van start! Stemmen Leden van Groninger Land brengen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren t/m 25... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.