Jaarverslag

Jaarverslag 2021 Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Inleiding
In 2020 werd de samenleving geconfronteerd met een onbekend virus dat de nodige impact had op de zorgverlening in het hospice.
In het verslagjaar 2021 had het nog steeds gevolgen voor de bedrijfsvoering. Een van de coördinatoren viel begin van het jaar door een Covid-19 besmetting uit en dit herstelde niet. Daardoor kwam veel druk te liggen op de andere coördinator. Door werk en privé besloot tweede coördinator eind van 2021 haar werkzaamheden te beëindigen waardoor een vacuüm dreigde te ontstaan in de dagelijkse aansturing.
Bij een sollicitatieprocedure kon gedeeltelijk worden voorzien in het gemis van beide coördinators. Door Covid-19 waren er in 2021 geen vrijwilligers beschikbaar en leverde ook problemen op met de ondersteuning door de thuiszorgorganisatie. Reden waarom binnen het hospice slechts één kamer/bed beschikbaar gesteld kon worden binnen het hospice. De bezetting van het rooster was meermaals moeilijk rond te krijgen. In oktober 2021 heeft de Stichting afscheid genomen van haar oprichtster, mevrouw Plas, als bestuurslid en haar benoemd tot erevoorzitter.

Huisvesting
Meer en meer blijkt dat het hospice te krap is gehuisvest. Overleg met zorginstelling Oosterlengte heeft nog geen resultaten opgeleverd en ook de eigenaar van het Vondelhuys, Estea, biedt voor alsnog geen uitkomst.
Overleg met gemeente Oldambt heeft nog geen oplossing geboden, maar men is van goede wil. In 2022 wordt verder gesproken.
Krapte op de onroerendgoedmarkt en hoge bouwkosten maken dat eigen initiatieven voorlopig moeilijk te realiseren zijn. Er wordt en zal worden ingezet op reservering en op termijn aanboren van andere financiële bronnen. Dat wordt een uitdaging.

Doelstelling
Het hospice van de Stichting Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” en heeft als doel het zorg dragen voor het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden van de gast en zijn of haar naasten.
In de laatste, terminale, fase van het leven is de verzorging thuis niet altijd mogelijk of wenselijk. In het hospice is er ruimte en tijd om in een huiselijke sfeer betrokkenheid, zorg en begeleiding te bieden. Bij de zorgverlening wordt ingegaan op individuele vragen, behoeften en wensen.

Gasten
Door de Covid-19-pandemie moesten organisatorische- en hygiënische maatregelen worden getroffen. Dat vroeg veel van de vrijwilligers en allen die betrokken waren bij het hospice.
Het hospice was in 2021 118 dagen dicht. Er waren ook periodes, dat het hospice maar beschikbaar was voor één gast. Toch laat het aantal opnames in 2021 een lichte stijging zien ten opzichte van 2020. De gemiddelde opnameduur bedroeg 16 dagen.

Er waren 52 aanmeldingen waarvan 18 zijn gehonoreerd. In 2020 waren er 64 aanmeldingen.

Alle opgenomen gasten zijn in het hospice overleden.


Opnames 2021 2020
Vanuit ziekenhuis 7 9
Vanuit huis 11 5
Totaal 18 14


Leeftijd van de gasten
0 t/m 40 0
41 t/m 60 1
61 t/m 80 11
81 en ouder 6


Vrijwilligers
In het hospice waren op 31 december 2021 42 vrijwilligers aan het werk. In de loop van 2021 zijn 6 vrijwilligers definitief gestopt. Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
De vrijwilligers werken in tweetallen verdeeld in drie diensten van vijf uur over de dag. Van vrijwilligers wordt gevraagd om minimaal 1 dienst per week beschikbaar te zijn en 1 weekenddienst in de maand. Er waren 6 contactpersonen voor de gast en zijn/haar familie. Ongeveer een derde deel van de vrijwilligers komt uit Winschoten, de andere vrijwilligers komen uit het overige deel van de regio Oost-Groningen.

Medische- en verpleegkundige zorgverlening
De eigen huisarts blijft de gast begeleiden en is verantwoordelijk voor de medische zorg. Wanneer dit niet mogelijk bleek werd een huisarts uit Winschoten gevraagd die zorg op zich te nemen.
De specifieke verpleegkundige zorg wordt door een vast team van Oosterlengte gegeven.
Deze vorm van samenwerking voldoet goed. De nachtdienst werd ingevuld door een verpleegkundige die in dienst is van Oosterlengte.

Bestuur
Twee bestuursleden hebben afscheid genomen. In januari vertrok de secretaris. Deze taak is overgenomen door M. Müller. In oktober werd afscheid genomen van mw. J. Plas, initiatiefneemster en bestuurslid.

Coördinators
Op 1 januari 2021 waren 2 coördinatoren op detacheringsbasis werkzaam bij het hospice. Twee deeltijdfuncties, 1 x 13 uur en 1 x 10 uur per week. De eerste coördinator is in april 2021 uitgevallen vanwege long covid. De tweede coördinator heeft haar werkzaamheden per 31 december 2021 beëindigd. Eind 2021 is het gelukt om deels voor vervanging te zorgen.

Vertrouwenspersoon
Sinds 1 januari 2020 is een vertrouwenspersoon voor het hospice aangesteld.
Door de Covid-19-pandemie waren er weinig mogelijkheden om zichtbaar te zijn binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon heeft zich eenmaal gepresenteerd binnen een groep nieuwe vrijwilligers en eenmaal op een gezamenlijke avond voor alle vrijwilligers en bestuursleden.

Ondersteuning bestuur
In de loop van 2021 heeft het bestuur een ondersteuner aangetrokken die zich vooral zal bezighouden met de communicatie binnen de organisatie en naar buiten toe. Mw. K. Greven heeft als voormalig vrijwilligster haar expertise aangeboden voor diverse zaken waar de coördinatie en bestuur onvoldoende tijd voor vrij kunnen maken.

Administratie en roosterplanning
De coördinators werden ook in 2021 administratief ondersteund door een vaste vrijwilliger. Zij zorgde voor het samenstellen van het rooster.
Het voltallige bestuur vergaderde elf keer, daarnaast in kleine samenstelling twee keer. In enkele vergaderingen vond ook afstemming plaats met de coördinators, de vertrouwenspersoon en de bestuursondersteuner.

Accountant
Administratie- en belastingadvieskantoor Siemons te Winschoten heeft ook in 2021 wederom de exploitatie gecontroleerd en het controleverslag opgesteld. In dit geval betrof het het jaar 2020.

Samenwerking en externe contacten
Netwerk Palliatieve Zorg ZO Groningen - Zorginhoudelijk overleg en bestuurlijk overleg voor provinciale hospices en alle palliatieve zorginstanties.
De doelen van het netwerk zijn:

  1. Het verbeteren van de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorglocaties (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis).
  2. Ervoor zorgdragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de vraag aan zorg van terminale patiënten.


De voorzitters of vertegenwoordigers van de hospices in de provincie Groningen hebben 2 x per jaar overleg voorafgaand aan de landelijke ledenraad vergadering. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de regionale hospices.
Incidenteel vindt er overleg plaats met de Gemeente Oldambt over de WMO en huisvesting.
Jaarlijks dient tijdig de subsidieaanvraag te worden gedaan voor het volgende kalenderjaar bij het Ministerie van VWS.
Het hospice is lid van VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Het jaar 2021 in beeld
Onlinebijeenkomst in maart 2021 met onderwerp ‘Het aangeven van grenzen’.
Interne basiscursus voor het opleiden van vrijwilligers: hieraan namen 6 nieuwe vrijwilligers deel.
Bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur in oktober met hapje en drankje waar afscheid genomen werd van de oprichtster van het hospice.
De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in november voor familieleden en naasten van de in 2020 en 2021 overleden gasten is niet doorgegaan door de toen geldende Covid-19-maatregelen.

Al met al na het jaar 2020 weer een bewogen jaar met veel werk en gemotiveerde inzet door alle vrijwilliger verzorgenden en vrijwilliger bestuursleden.

Rabobank Clubsupport - Bedankt voor uw stem! - geweldig resultaat - Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Rabobank Clubsupport - Bedankt voor uw stem! - geweldig resultaat

12 november 2021 - Lieve mensen! De actie van de Rabobank heeft maar liefst € 1.403,98 opgeleverd voor het hospice. Dat is een wel heel mooi resultaat! Namens alle vrijwilligers van het hospice heel hartelijk dank... lees verder »

Rabobank Clubsupport actie! Uw stem is geld waard voor ons hospice - Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Rabobank Clubsupport actie! Uw stem is geld waard voor ons hospice

8 oktober 2021 - Steun het hospice via Rabobank Clubsupport De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 gaat van start! Stemmen Leden van Groninger Land brengen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren t/m 25... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.